Personeels- en organisatiebeleid

AaZet Partner helpt bij de ontwikkeling en implementatie van personeels- en organisatiebeleid.

Personeelsbeleid zoals plannen, structuren, systemen en procedures die in samenhang met en als geintegreerd onderdeel van het organisatiebeleid en gewenste organisatieontwikkeling worden opgesteld, zoals daar zijn (o.a.):

Organisatiestructuur, Organisatiecultuur

Of u uw doelstellingen, als bedrijf of organisatie, nu wel of niet op papier heeft staan, wilt u uw doelen daadwerkelijk realiseren (bijvoorbeeld financiële, nieuwe producten en diensten, klant- en medewerkerstevredenheid e.a.) dan gaat dat niet vanzelf. U zult een strategie of beleid moeten uitzetten, "de weg waarlangs" u uw doelstellingen gaat realiseren. De wijze waarop u de organisatiestructuur heeft ingericht en de mate waarin de organisatiecultuur aansluit bij doelstellingen zoals kwaliteit, innovatie, klantgerichtheid e.d. zijn allesbepalend bij het behalen van uw doelen. AaZet Partner verstaat onder organisatiestructuur: de diverse afdelingen en/of sleutelfuncties en de verdeling van taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en coördinatie weergegeven in een organogram met een (uitgebreide) beschrijving en toelichting. Onder organisatiecultuur verstaan wij het geheel van normen en waarden, 'zo doen wij dat hier', die uw medewerkers als richtinggevend beschouwen en dus allesbepalend voor het (interne en externe) handelen.

AaZet Partner kan zowel de expert- als procesrol voor u vervullen. Als expert adviseren wij en zijn sparringpartner voor de gewenste organisatiestructuur en organisatiecultuur. In de procesrol, en als facilitator, begeleiden wij bij de implementatie van gewenste organisatiestructuur en organisatiecultuur. Met als resultaat voor uw organisatie: realiseren van uw ambities en doelstellingen.

Organisatieontwikkeling & Reorganisatie

Wanneer u uw doelstellingen, als bedrijf of organisatie, (her)formuleert betekent dit wellicht dat u de 'organisatie', structuur, cultuur, management, medewerkers, maar ook vormen van (samen)werken, werkwijzen e.d. moet gaan heroverwegen. Afhankelijk van uw doelstellingen en daaruit voortvloeiende strategie moet u wellicht besluiten tot organisatieontwikkeling of juist tot een reorganisatie. "Bezint eer gij begint" is dan het advies; wij ervaren keer op keer dat de wijze waarop u uw bestaande organisatie ontwikkelt of reorganiseert allesbepalend is voor de uitkomst ofwel het succes van de nieuwe organisatie.

AaZet Partner kan zowel de expert- als procesrol voor u vervullen. Als expert adviseren wij en zijn sparringpartner voor de gewenste organisatieontwikkeling of reorganisatie. In de procesrol, en als facilitator, begeleiden wij bij de implementatie van de gewenste organisatieontwikkeling of reorganisatie. Met als resultaat voor uw organisatie: realiseren van uw ambities en doelstellingen!

Strategie & (Verander)Management

Met de strategie, het beleid van uw onderneming of organisatie heeft u met een plan, op papier of in uw hoofd, vastgelegd hoe de doelstellingen zullen worden bereikt. Voor het realiseren van de strategie zullen de (verander-)management-taken gericht op plannen en budgetteren, toekennen van de middelen, organiseren en coordineren van medewerkers en processen en controleren en oplossen op een deskundige en adequate manier moeten worden uitgevoerd. Als directie en management hier niet goed toe in staat zijn zullen de beoogde resultaten ook niet worden behaald.

AaZet Partner kan zowel de expert- als procesrol voor u vervullen. Als expert adviseren wij en zijn uw sparringpartner voor de gewenste strategie en (verander)management. In de procesrol, en als facilitator, begeleiden wij bij de implementatie van de gewenste strategie en (verander)management. Met als resultaat voor uw organisatie: realiseren van uw ambities en doelstellingen!

Sociaal Beleid

Tot het sociaal beleid rekenen wij het beleid ten aanzien van: arbeidsvoorwaarden, personeelsvoorziening (in- en uitstroom), arbeidsorganisatie, opleiding en ontwikkeling, loopbaan en mobiliteit, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en HRM c.q. personeelsmanagement.

AaZet Partner kan zowel de expert- als procesrol voor u vervullen. Als expert adviseren wij en zijn sparringpartner voor het gewenste sociaal beleid. In de procesrol, en als facilitator, begeleiden wij bij de implementatie van het gewenste sociaal beleid. Met als resultaat voor uw organisatie: realiseren van uw ambities en doelstellingen!

Project-, Team-, Samenwerkingstructuur

In bedrijven en organisaties worden frequent (project-)teams en los-vaste samenwerkingsverbanden "ontwikkeld". Vaak lopen deze project- en matrixstructuren door en langs de formele organisatielijnen. Met alle consequenties van dien voor disciplinaire (= lijn) en functionele (= deskundigheid) verhoudingen. En als mogelijke gevolgen onder anderen tegenwerking en suboptimale prestaties, conflicten en competentiestrijd zodat niet bereikt wordt wat men hoopte te bereiken met deze structuren.

AaZet Partner kan zowel de expert- als procesrol voor u vervullen. Als expert adviseren wij en zijn sparringpartner voor de gewenste project-, team- en samenwerkingstructuur. In de procesrol, en als facilitator, begeleiden wij bij de implementatie van de gewenste project-, team- en samenwerking-structuur. Met als resultaat voor uw organisatie: realiseren van uw ambities en doelstellingen!

Coordinatie & Besluitvorming

Coördinatie vindt op diverse manieren plaats, bijvoorbeeld door overleg, leidinggeven of controle. Besluitvorming, formeel en informeel, is een dagelijks terugkerend gebeuren. In uw onderneming of organisatie vindt een groot aantal bedrijfsprocessen en hiermee samenhangende taken en werkzaamheden plaats. Deze moeten voortdurend op elkaar afgestemd worden en besluiten moeten genomen worden. Of uw bedrijf of organisatie succesvol is, hangt in grote mate af van de kwaliteit van coördinatie en besluitvorming op elk moment en op elk niveau.

AaZet Partner kan zowel de expert- als procesrol voor u vervullen. Als expert adviseren wij en zijn uw sparringpartner voor de gewenste wijzen van coördinatie en besluitvorming. In de procesrol, en als facilitator, begeleiden wij bij de implementatie van de gewenste wijzen van coördinatie en besluitvorming. Met als resultaat voor uw organisatie: realiseren van uw ambities en doelstellingen.