HRM en personeelsmanagement

AaZet Partner helpt bij de ontwikkeling en implementatie van HRM en personeelsmanagement.

HRM en personeelsmanagement als een samenhangend geheel van werkwijzen en werkzaamheden die erop gericht zijn dat medewerkers, als individu en in teamverband, optimaal zullen presteren en zoals daar zijn (o.a.):

Leiderschap & Leidinggeven

Leiderschap is toekomst-, richting- en strategiegericht, een ware 'leider' beschikt over de kwaliteiten om ontwikkeling en verandering mogelijk te maken. Leidinggeven is gericht op uitvoering en middelen-, mensen- en processenmanagement en bewaakt de korte termijndoelen. Leiderschap en leidinggeven zijn twee soorten bekwaamheden die beide in een onderneming aanwezig moeten zijn om voldoende rendement te kunnen realiseren.

Graag helpen, trainen of coachen, wij bij realiseren van gewenste leiderschaps- en leidinggevende vaardigheden en kwaliteiten.

Competentie- en Performancemanagement

Met competentie- en performancemanagement, management van prestaties en ontwikkeling, geeft de manager op die manier leiding, en zorgt op een zodanige wijze voor ontwikkeling en groei, dat de medewerkers gedrag en handelen laten zien dat in overeenstemming is met functie- en afdelings/teamdoelstellingen zodat de beoogde prestaties ook daadwerkelijk worden geleverd.

Wij helpen organisaties, management en leidinggevenden, bij de ontwikkeling van de vereiste vaardigheden en kwaliteiten voor geslaagd en succesvol management van prestaties en ontwikkeling (competentie- en performancemanagement).

Management Development

Met management development is de organisatie bewust en actief bezig met de toekomst, vooral met het oog op een kwalitatief hoogstaande invulling van sleutelposities en van (midden- en hoger)managementfuncties. Met management development biedt de organisatie ook een klimaat van leren en (door)groei. En slaagt de organisatie erin (nieuwe en huidige) medewerkers aan zich te binden en verschaft zij zich een betere positie op de arbeidsmarkt.

Wij helpen organisaties bij ontwikkeling en implementatie van management developmentprogramma's die "werken".

Sollicitatiegesprekken

"Als je een kiezelsteensteen binnenhaalt, zal het nooit een diamant kunnen worden. Alleen aan een ruwe diamant valt nog te slijpen". Het succes van uw bedrijf of organisatie begint bij een juiste selectie van de meest geschikte kandidaat. Met een goed sollicitatiegesprek kunt u de geschiktheid van de kandidaat aan de hand van werkervaringen, attitudes, interesses e.d. achterhalen.

Voor een goed selectie-interview adviseren wij de STAR-methode, door ons doorontwikkeld tot STARE. Graag helpen, trainen of coachen, wij om de kandidaten met de juiste kwaliteiten te vinden.

Functionerings- & Beoordelingsgesprekken

Door als leidinggevende en medewerker regelmatig gesprekken te voeren over ontwikkeling en verbetering van het functioneren, en daar afspraken over te maken, en in een beoordelingsgesprek de 'waardering' en toekomstige verwachtingen vast te leggen, wordt structureel en stelselmatig gewerkt aan het beter functioneren en een hoger prestatieniveau van de medewerkers.

Graag helpen, trainen of coachen, wij om nog succesvoller functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren. Waarbij 'succesvoller' voor uw organisatie betekent: meer gemotiveerd en beter presterende medewerkers!

Personeelsgesprekken, Overleg, Vergaderen

Succesvol en motiverend leidinggeven staat of valt met de kunst van het doeltreffend communiceren. Communicatie is hét "gereedschap" van de leidinggevende in personeelsgesprekken (bijvoorbeeld sollicitatie, correctie, verzuim, salaris, slecht nieuws, ontslag), personeels- en werkoverleg en vergaderingen (teams en management).

Voor succesvolle communicatie onderscheiden wij drie aspecten die alledrie moeten "kloppen": inhoud (het wat), vorm (het hoe) en relatie (de afstemming).

Graag helpen, trainen of coachen, wij om 'communicatie' succesvoller te laten verlopen. Waarbij 'succesvoller' voor uw organisatie betekent: meer gemotiveerd en beter presterende medewerkers!

Medewerkerstevredenheid & Medewerkersmotivatie

AaZet Partner onderscheidt medewerker(on)tevredenheid en medewerker(de)motivatie. Medewerkertevredenheid is een voorwaarde voor het realiseren van medewerkermotivatie. Naarmate er sprake is van een hogere motivatie van de medewerkers zien wij een hoger personeels- en organisatierendement. Met een motivatie- & medewerkerstevredenheidonderzoek wordt de juiste en optimale "mix" gevonden van tevredenheid- en motivatiebevorderende factoren.

AaZet Partner heeft een state-of-the-art werkwijze ontwikkeld voor het onderzoek naar tevredenheid en motivatie van medewerkers; wij verrichten het onderzoek aan de hand van een achttal (organisatie- en arbeids-)thema's en brengen op een bijzonder inzichtelijke en pragmatische wijze de uitkomsten in beeld. In de rapportage reiken wij een groot aantal adviezen ter verbetering van tevredenheid en motivatie van de medewerkers aan waar de organisatie (P&O en management) direct mee aan de slag kan.

Graag verzorgen wij voor u onderzoek naar tevredenheid en motivatie van medewerkers met als resultaat: inzichten in en werken aan meer tevreden en gemotiveerde en beter presterende medewerkers!

Bedrijfsopleidingsplan & Persoonlijk ontwikkelingsplan

Op basis van organisatiedoelstellingen en strategie wordt met een Bedrijfsopleidingsplan voor alle functies en functionarissen noodzakelijke (= huidige) en gewenste (= toekomstige) opleidingsactiviteiten vastgesteld.

Met het Persoonlijk ontwikkelingsplan wordt structureel gewerkt aan de ontwikkeling (training, opleiding, cursus e.d.) van de medewerkers met als doelstelling hogere motivatie én betere prestaties.

Graag helpen wij bij ontwikkeling en implementatie van uw bedrijfsopleidingsplan en persoonlijk opleidingsplannen (formats) en begeleiden, trainen of coachen, van management en medewerkers hierbij

Medewerkerstraining

U kunt bureaus inhuren, bijvoorbeeld AaZet Partner, om een incompany-training voor u te verzorgen maar u kunt ook zelf een goed georganiseerde en effectieve training geven aan uw medewerkers. In dat geval heeft u baat bij een deskundige adviseur en vraagbaak.

Graag bieden wij ondersteuning bij ontwikkelen en verzorgen van trainingen.

Loopbaanontwikkeling

Met loopbaanontwikkeling streeft de organisatie een (of meerdere) van de volgende doelstellingen na: (1) aansluiten bij de behoeften en ambities van de medewerker en daar ondersteuning aan bieden, (2) zich richten op de behoeften van de organisatie en de medewerker daar inzetten waar deze het hardste nodig is of (3) van beide met het realiseren van de ambities van organisatie én medewerker.

Graag helpen wij met succesvolle ontwikkeling en implementatie van loopbaanontwikkeling. Waarbij 'succesvol' voor uw organisatie betekent: meer gemotiveerd en beter presterende medewerkers!

Projectmatig werken

Projectmatig werken, binnen een afdeling of multidisciplinair, is een doel- en resultaatgerichte wijze van samenwerken die bijdraagt aan onder anderen productiviteits- en kwaliteitsverbetering, kostenreductie, innovatie en een snellere ontwikkeling van producten, diensten en dienstverlening.

Graag helpen, trainen of coachen, wij om projectmatig werken succesvol te laten verlopen. Waarbij 'succesvol' voor uw organisatie betekent: betere prestaties!

Teamontwikkeling & Teampresteren

Werken met (project)teams verloopt niet vanzelf succesvol. Daarvoor dienen de (project)teamleider en -leden, naast de vakkundige vereisten, over een aantal specifieke vaardigheden en kwaliteiten te beschikken. Succesvolle teams werken volgens de principes van het 'Rad van Samenwerking' waarbij samengewerkt wordt middels een zestal onderscheidende factoren c.q. waarden.

Graag helpen, trainen of coachen, wij bij teamontwikkeling en realiseren van teamprestaties (mede) volgens uitgangspunten van het 'Rad van Samenwerking'.

Timemanagement, Stressmanagement

Met time- en stressmanagement werkt u aan effectieve en efficiënte inzet van uzelf, als manager, en die van uw medewerkers. Met time- en stressmanagement verbetert u de medewerkermotivatie en verhoogt u productiviteit en rendement doordat o.a. spanningen, conflicten, ziekteverzuim en verloop worden verminderd.

Graag helpen, trainen of coachen, wij voor een succesvol time- en stress-management.

Beoordelen & Waarderen

Met beoordelen en waarderen stelt u vast of de medewerker voldoet aan de eisen en prestaties die werden verwacht en zo ja welke (im)materiële waardering daarbij past. Op de juiste manier beoordelen en waarderen werkt, bewezen(!), motiverend en prestatieverhogend. Als beoordelen op een onjuiste manier worden toegepast, is de werking daarentegen averechts en leidt dan juist tot demotivatie en prestatie-vermindering bij de medewerkers.

Graag ontwikkelen en implementeren wij voor u beoordelingssystemen die helpen om uw medewerkers succesvol te beoordelen en te waarderen. Waarbij 'succesvol' voor uw organisatie betekent: gemotiveerde en beter presterende medewerkers.