HR- en personeelsinstrumenten

AaZet Partner ontwikkelt en implementeert HR- en personeels-instrumenten.

HR- en personeelsinstrumenten voor een effectieve en efficiënte inrichting en organisatie van het (primaire) personeelsproces van in-, door- en uitstroom zoals daar zijn (o.a.):

Personeelsdossier

U bent, als werkgever, wettelijk verplicht een administratie te onderhouden waarin gegevens van de medewerkers zijn opgenomen; het is raadzaam om deze, en andere, documenten en gegevens te bundelen in een personeelsdossier. Het personeelsdossier wordt aangelegd bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst en is, naast wettelijke verplichting, "fundament" voor al uw HR-werkzaamheden en bevat, als u het volledig en correct bijhoudt, het bewijsmateriaal als u moet overgaan tot ontslag.

Graag zijn wij u van dienst met advies, inrichting of beoordeling van uw (huidige) personeelsdossiers ... zodat deze voldoen aan alle wettelijke, juridische en HR-vereisten.

Functieprofiel, Vacatureprofiel

De kwaliteit van uw organisatie staat of valt met de kwaliteit van uw medewerkers en het management. Als er zich vacatures voordoen of wanneer personeelsuitbreiding gewenst is, dient er zorgvuldig te werk worden gegaan in het kader van de werving en selectie (intern of extern). Een goede werving- en selectieprocedure begint met het vaststellen van het juiste functie/vacatureprofiel.

Graag zijn wij u van dienst bij opstellen van een adequaat functie/vacatureprofiel voor het vinden van de juiste m/v op de juiste plaats!

Functieomschrijving

De functieomschrijving vormt de basis en is de belangrijkste bouwsteen van al het overige personeelsinstrumentarium en voor de uitvoering van personeelsmanagement. Naast het doel en de plaats in de organisatie worden in de functieomschrijving in ieder geval vastgelegd wat de taken, belangrijkste werkzaamheden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de functie-eisen (opleiding, ervaring, kwaliteiten e.d.) van de functie zijn.

Graag zijn wij u van dienst met het opstellen van functieomschrijvingen die "werken"!

Functiewaardering

Als u voor de functiewaardering niet terug kunt (of wilt) vallen op een CAO dan zorgt een eigen functiewaardering(systeem) voor een onderlinge rangorde naar zwaarte van de functies en kunnen deze zo gekoppeld worden aan de loonschalen.

Graag zijn wij u van dienst met functiewaardering, ontwikkelen van marktconforme salarisschalen en salarisgebouw!

Competentieprofiel & Competentiewoordenboek

Met competentieprofielen, in het kader van competentie- (en prestatie-)management, worden de specifieke kwaliteiten om een functie goed te kunnen vervullen, in termen van VAK-manschap (Vaardigheden, Attitude en Kennis), geformuleerd. De verschillende competenties worden gedefinieerd en op 3-4 gedragniveaus beschreven in het competentiewoordenboek.

Graag zullen wij u helpen bij het ontwikkelen van passende competentieprofielen en competentiewoordenboek!

Sollicitatie(gespreks)formulier

Het sollicitatie(gespreks)formulier biedt structuur en overzicht bij de sollicitatieprocedure en helpt een juiste inschatting te maken van de bekwaamheid en geschiktheid van de kandidaat.

Graag zijn wij u van dienst bij opstellen van een adequaat sollicitatie(gespreks)formulier voor het vinden van de juiste m/v op de juiste plaats!

Arbeidsvoorwaarden

Bij het maken en vastleggen van afspraken met een (nieuwe) medewerker over arbeidsvoorwaarden zoals aanstelling, proeftijd, werktijden, beloning, vakantie en verlof, opzegtermijn, concurrentie/relatiebeding e.d. dient u te voldoen aan diverse wettelijke vereisten, regels en voorschriften.

Graag helpen wij u bij het ontwikkelen van een arbeidsvoorwaardenpakket dat u helpt (nieuwe) medewerkers te 'vinden, binden en boeien'!

Arbeidsovereenkomsten

Bij het maken en vastleggen van afspraken met een (nieuwe) medewerker in het kader van de arbeidsovereenkomst, 'vast' of 'flexibel', dient u rekening te houden met specifieke wettelijke vereisten, regels en voorschriften.

Wij zijn op de hoogte van de laatste wettelijke vereisten, regels en voorschriften en helpen u graag bij het omzeilen van 'valkuilen en voetangels' bij het opstellen van elke "soort" arbeidsovereenkomst.

Beloningsgebouw

Het beloningsgebouw van uw organisatie kan zijn gebaseerd op marktconformiteit volgens CAO of worden uitgedrukt in uw eigen, bij voorkeur marktconforme, primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

AaZet Partner is, onder anderen, gelicenseerd gebruiker van De Beloningsmonitor (van Rendement) waarmee wij inzicht hebben in de actuele salarisverhoudingen van meer dan 80 veel voorkomende functies in een tiental sectoren.

Zo kunnen wij u helpen een marktconform beloningsgebouw te ontwikkelen, primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, en/of salarissen te toetsen aan de actuele marktsituatie.

Introductie / Inwerkprogramma

Met een introductie- en inwerkprogramma biedt u een gestructureerde en systematische inpassing van de nieuwe medewerker in de organisatie en in de functie zodat de medewerker beter en sneller zal renderen.

Graag zijn wij u van dienst zijn bij (nog) beter binden en boeien van uw nieuwe medewerkers.

Functionerings / Beoordelingsformulier

De formulieren voor het functionerings- en beoordelingsgesprek helpen u bij het op een adequate en succesvolle manier voeren en vastleggen van de functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Graag helpen wij u bij functionerings- en beoordelingsgesprekken met formulieren die "werken".

Personeelshandboek / Bedrijfsreglement

In het personeelshandboek en/of bedrijfsreglement staan alle onderwerpen die voor het management en de medewerkers van belang zijn op het gebied van arbeidsvoorwaarden, regelingen, procedures, afspraken en werkwijzen die samenhangen met de 'in-, door- en uitstroom' van medewerkers. Het personeelshandboek/bedrijfsreglement is de algemeen geldende aanvulling op datgene wat overeengekomen is in de arbeidsovereenkomst, en is daar onlosmakelijk onderdeel van.

Graag zijn wij u van dienst bij het ontwikkelen van een marktconform, concurrerend en "bindend", personeelshandboek/bedrijfsreglement waarbij is rekening gehouden met alle wettelijke vereisten, regels en voorschriften.

Verzuim(begeleiding)

Verzuim kan u veel tijd, energie en geld kosten. Naast de wettelijke verplichting te voorzien in verzuimbegeleiding en re-integratie van de medewerker kan (veelvuldig) verzuim ook nog eens negatieve gevolgen hebben voor werksfeer, productiviteit, winst en concurrentiepositie.

Verzuimbegeleiding, volgens de Wet Verbetering Poortwachter, is niet alleen (erg) tijdsintensief maar vraagt ook om bijzondere expertise.

Graag zijn wij u van dienst bij een effectieve en efficiënte verzuimbegeleiding op 'maat'.

Exit-enquete

Met een exit-enquête of exitgesprek achterhaalt u op een gestructureerde en adequate wijze vertrekredenen van de medewerker(s). Het biedt u de mogelijkheid eventuele bronnen van ergernis of onvrede op te sporen en op te ruimen en het zorgt dat u op een positieve manier afscheid van elkaar neemt.

Graag zijn wij u van dienst zijn bij het ontwikkelen van formulier/checklist zodat exit-gesprekken ook "werken".

Outplacement(begeleiding)

Met outplacement(begeleiding) zorgt u voor de opvang, begeleiding en advisering van de werknemers die om wat voor reden dan ook een andere passende werkkring of toekomstbestemming moeten vinden.

Graag adviseren en begeleiden wij uw medewerker bij het vinden van een passende toekomstbestemming.

Ontslagprocedures

Aan de "onvrijwillige" verbreking van een arbeidsovereenkomst komt altijd een procedure te pas; of 'met wederzijds goedvinden', middels een beëindigingsovereenkomst, of via UWV en/of via de kantonrechter. Procedures waarbij u met (complexe) administratieve, juridische en emotionele aspecten wordt geconfronteerd.

Ontslagprocedures kunnen u veel tijd, energie en geld kosten. Met onze deskundigheid bespaart u zich de tijd en energie en vaak ook veel geld!